พันธกิจ
พันธกิจ

๑.  ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในการจัดการเรียนรู้

             เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมครู  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน                            โดยเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

                ๓.  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

              ๔.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

             ๕.  สร้างจิตสำนึกรักชาติและสิ่งแวดล้อม